Furnished ski studio near the Gondola station, Ref. № 331