Делба на недвижим имот

11.10.2023 Автор: Имоти Банско БГ ЕООД

снимка на  Раздел  совместно принадлежащей недвижимости.

Имоти Банско БГ ЕООД започва нова рубрика

Целта ни е да дадем възможно най-изчерпателна информация на клиентите, при разпореждане с недвижима собственост - придобиване, продаване, наследяване, учредяване на право на ползване и др

Днес ще ви дадем сбита информация относно поделяне на съсобствен недвижим имот.

Почти всеки един от нас, в някакъв етап от живота, става съсобственик на някоя вещ, най- вече при наследяване – автомобил, недвижим имот и други.

Идва момента, в който, тази вещ трябва да бъде поделена между съсобствениците.

Как може да стане това

Класически способ за прекратяване на съсобственост е делбата. Всеки съсобственик има право да иска делба на общата вещ, освен ако законът не разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. Така, чрез делбата всеки съсобственик придобива самостоятелно право върху реална част от цялата вещ.

Делбата може да бъде доброволна или съдебна

1. При доброволната делба има съгласие на всички съсобственици

Доброволна делба на движими вещи на стойност над 50 000 лв, както и на недвижими имоти става чрез писмен договор с нотариална заверка и вписване в служба по вписвания/за недвижим имот/

2. Съдебната делба се прекратява по реда на особено съдебно производство, инициирано /по начало/ от един или няколко от съсобствениците, но във всички случаи, независимо от волята им. Абсолютно условие за действителността й е в нея да са се включили всички съсобственици, без изключение.

Съдебната делба минава през две фази.

• Фаза едно: установяване на наличието на съсобственост, лицата притежаващи идеални части от общото имущество и размера на дяловете на всеки един от съсобствениците

• Фаза две: прекратяване на съсобствеността. Ако имотите са толкова, че всеки съсобственик може да получи поне по един се съставя разделителен протокол. В него се определят отделните дялове, които съделителите трябва да получат. След това може да се тегли жребий, с който се определя кой съсобственик, кой имуществен дял получава. Ако съсобствениците не са съгласни на този вид делба, съдът определя кой какъв дял трябва да получи. Въз основа на съдебното решение, което е постановено от конкретния съд, съсобствениците стават реални собственици на имуществото включено в техния дял. Ако имотите са не достатъчни, за да бъдат разделени, то тогава, съдът постановява общия имот/и да бъдат продадени на публична продан. На база на това решение съделителите получават изпълнителен лист и могат да образуват дело при съдебен изпълнител , който да продаде имота на публична продан. Съдебният изпълнител разпределя получената цена между съделителите, съобразно техните дялове от собствеността.